Zwroty i reklamacje

ZWROT
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: ul. Wielkoborska 58, 42-290 Blachownia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych.
4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres butik@simoon.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer konta bankowego.
10. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
12. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Formularz zwrotu

REKLAMACJA
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Formularz reklamacji

 

Zwroty i reklamacje należy przesłać na adres:
Butik Simoon
Stara Gorzelnia ul. Wielkoborska 58 
42-290 Blachownia

Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.